Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SAB/Op 13/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-08-12

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Olesna w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

II SAB/Wr 41/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-07-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza S. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia z zakresu przetwarzania odpadów

II SA/Sz 1092/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

II SA/Bk 354/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-08-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w N. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1. stwierdza nieważność § 6, § 8 ust. 1 tiret 14 dotyczący słów: 'drobnych remontów wykonywanych w gospodarstwach domowych', § ...

II SA/Łd 27/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-10-05

Sprawa ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. na zarządzenie Burmistrza Wielunia w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną z własnych środków, na terenie Gminy Wieluń