Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

III OW 185/21 - Postanowienie NSA z 2022-04-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie usunięcia odpadów

III OW 157/21 - Postanowienie NSA z 2022-05-17

Wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z 9 sierpnia 2021 r. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku i Burmistrzem Gminy Żukowo przez wskazanie organu właściwego w sprawie wydania decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania

III OSK 196/22 - Postanowienie NSA z 2022-02-16

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Łodzi w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki o...

III OW 178/21 - Postanowienie NSA z 2022-04-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy w zakresie składowania obornika

II SAB/Ke 73/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-10-12

Sprawa ze skargi P. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Burmistrza [...] i Gminy O. w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

II SAB/Wr 86/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy M. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań

II SAB/Go 63/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-11-23

Sprawa ze skargi J.M. i P.D-M. na przewlekłość postępowania Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie wydania decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji

II SA/Ke 492/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-10-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bejsce w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy stwierdza nieważność § 4 ust. 1, § 13 ust. 2, § 17 ust. 1 i § 18 ust. 2 załącznika do zaskarżonej uchwały.

II SA/Łd 240/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-07-07

Sprawa ze skargi G. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. na zarządzenie Burmistrza Wielunia w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych na terenie Gminy Wieluń 1. stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia; 2. zasądza od Burmistrza Wielunia na rzecz strony skarżącej G. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. kwotę 797 (siedemset dziewięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem z...

II SA/Lu 364/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-10-18

skarg Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Wojewody Lubelskiego na uchwałę nr XLI/312/22 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; II. zasądza od Gminy Międzyrzec Podlaski na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.
1   Następne >   2