Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Sz 568/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-25

Wniosek A. F. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Połczynie-Zdrój w sprawie powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej

IV SA/Po 1059/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie przyjęcia do realizacji inwestycji 'Kanalizacja sanitarna bez przyłączy dla Gminy O.', stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II OSK 849/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Czerwonak w przedmiocie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu

II SA/Wr 20/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy L. K. w przedmiocie odniesienia się do wniosku mieszkańca Gminy L. K. w przedmiocie doniesienia do organów ścigania

II SO/Wr 8/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-29

Wniosek Wojewody Dolnośląskiego o wymierzenie Radzie Gminy Stoszowice grzywny za nieterminowe przekazanie skargi

II SA/Ol 475/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Świątki w przedmiocie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Świątki

II SA/Ke 73/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-06-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za odprowadzanie ścieków siecią, kanalizacyjną

II SA/Kr 968/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-30

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi

II SA/Lu 413/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-10-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Bd 679/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-04-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Książkach w przedmiocie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1   Następne >   +2   +5   +10   100