Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OZ 654/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu im. [...] w P. z dnia [...], nr: [...] w przedmiocie opłaty za studia

I OSK 746/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-12

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie użytkowania sprzętu komputerowego

I OZ 813/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Budownictwa z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I OZ 398/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia [...], nr [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do nadawania stopni naukowych

I OSK 1011/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-09

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Rektora

I OSK 516/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-04

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w przedmiocie zmiany siedziby szkoły

I OZ 697/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu [...] w O. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przyznania stypendium za wyn...

I OSK 1180/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. F. na akt Komisji Konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta i Gminy W. nr [...] w przedmiocie konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 w W.

I OZ 759/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie z wniosku J. M. P. - założyciela Szkoły [...] w W. o wymierzenie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego grzywny za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę

I OZ 760/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie z wniosku J. M. P. - założyciela Szkoły [...] w W. o wymierzenie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego grzywny za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę
1   Następne >   +2   6