Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OZ 432/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-21

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie z wniosku J. K. o wymierzenie grzywny Rektorowi Uniwersytetu Warszawskiego za nieprzekazanie w terminie skargi, akt administracyjnych oraz odpowiedzi na skargę w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 13/11

I OZ 383/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OW 83/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga U. C. na decyzję Rektora Uniwersytetu w Białymstoku w przedmiocie umorzenia czesnego sygn. akt II SA/Bk 260/11

I OZ 428/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Katowice , nr LXVI/1339/10 w przedmiocie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

I OSK 910/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie kredytu studenckiego