Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Sz 1258/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-02-07

Sprawa ze skargi J. P.-SZ. na zarządzenie nr [...] Burmistrza Miasta i Gminy [..] w przedmiocie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami [...] I stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia, II stwierdza, że zaskarżone zarządzenie nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku, III zasądza od Burmistrza Miasta i Gminy [...]na rzecz skarżącej J. P.

II SA/Op 599/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-20

Sprawa ze skargi B. S., R. S., M. W. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie norm zatrudnienia w placówkach oświatowych

I OSK 593/07 - Wyrok NSA z 2007-07-03

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi J. P. na zarządzenie nr [...] Burmistrza Miasta i Gminy [...] z dnia [...] w przedmiocie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

II SA/Rz 1015/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-10-09

Sprawa ze skargi B. K. na zarządzenie Burmistrza Gminy w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora gimnazjum

II SA/Go 487/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-08-29

Sprawa ze skargi Wojewody na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora szkoły

I OSK 1657/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-13

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora zespołu publicznych placówek oświatowych