Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OSK 265/08 - Wyrok NSA z 2008-09-04

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w D. w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w B. 1/

I OSK 702/08 - Wyrok NSA z 2008-10-23

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy S. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracy...

I OSK 739/08 - Wyrok NSA z 2008-09-04

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie likwidacji Technikum [...], [...] Liceum Profilowanego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr [...], Gimnazjum Nr [...] i [...] Ośrodka Dokształcenia Zawodowego, zmiany nazwy i organizacji Zespołu Szkół Nr [...] w S. ul. [...], włączenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr [...] w S. ...

I OSK 701/08 - Wyrok NSA z 2008-10-23

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim w przedmiocie upoważnienia dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Małopolski do prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji w sprawach świadczeń pomocy mat...

I OSK 703/08 - Wyrok NSA z 2008-10-23

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim w przedmiocie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim Nr XXI/200/05 uchyla zaskarżony wyrok i stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

I OSK 875/08 - Wyrok NSA z 2008-10-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Szczecina w przedmiocie likwidacji publicznego gimnazjum