Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6159 Inne o symbolu podstawowym 615 X

II SA/Wr 426/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-08-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie uchwalenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy P.

II SA/Wr 292/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Oleśnica w przedmiocie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica

II OSK 2999/14 - Wyrok NSA z 2016-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 1582/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-02

Wniosek w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji w sprawie przywrócenia poprzedniego sposobu ...

II SAB/Po 55/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-08-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy L. w przedmiocie oceny zgodności sposobu zagospodarowania terenu

IV SA/Wa 1868/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 1495/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

II SA/Wr 427/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-08-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu działek nr 69/2, 47/7 i 47/8 obręb M.