Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Wr 472/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odebrania zwierząt domowych tj. psów, kotów i kóz przetrzymywanych na posesji położonej przy ul. [...] w L. K.

II SA/Bd 529/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-10-14

Sprawa ze skargi J. M. na czynność Kierownika [...] Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w B. w przedmiocie wykreślenia z ewidencji producentów i anulowanie nadanego numeru ewidencyjnego

II SA/Ol 981/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie odmowy uznania stada bydła za urzędowo wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki

II OSK 1559/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-31

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie podjęcia działań nadzorczych

II SA/Wr 471/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-31

Sprawa ze skargi K. i L. W. na działalność Wójta Gminy D.

II SA/Bk 255/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji I instancji i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej

II SA/Bd 834/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-10-31

Sprawa ze skargi R. P. na pismo Naczelnika Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w przedmiocie wezwania do zapłaty

II SA/Bd 835/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-10-31

Sprawa ze skargi R. P. na pismo Naczelnika Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w przedmiocie nie rozliczenia się funkcjonariusza z elementów uzbrojenia i umundurowania

II SA/Kr 650/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uzgodnienia zamierzenia inwestycyjnego