Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OSK 1667/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Tarnobrzegu w przedmiocie scalenia gruntów

II OZ 946/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-07

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu psa

II OZ 532/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OZ 296/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Bydgoszczy , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekazania gruntów nieleśnych i lasów z zasobu Państwowego Funduszu Ziemi do Lasów Państwowych oraz przejęcie z Lasów Państwowych użytków rolnyc...

II OZ 519/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie czasowego odebrania psów

II OZ 1013/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach z 9 października 2013 roku sygn. akt II SA/Gl 174/13 wzywające H.Z. i A.Z. do solidarnego uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia H.Z. i A.Z. na postanowienie WSA w Gliwicach z 14 czerwca 2013 roku sygn. akt II SA/Gl 174/13 o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej przez H.Z. i A.Z. decyzji SKO w Częstochowie z [...] ...

II OW 7/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-17

Wniosek C.F. i W. F. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w S. o wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] nr [...], zatwierdzającej projekt scalenia części gruntów miasta S. oraz wsi Z. i Z. gm. S. odrzuca wniosek.

II OZ 798/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie nr [...] w przedmiocie scalenia nieruchomości

II OSK 871/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-16

Skargi kasacyjne S.W. i P.W. od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Krakowie , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postępowania

II OZ 843/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Krakowie , [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego
1   Następne >   3