Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Po 170/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-05-10

Skarga J. G. i K. G. na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zmianę gruntów leśnych na użytek rolny;

II SA/Kr 175/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie obciążenia kosztami utrzymania bydła

VIII SA/Wa 558/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie scalenia gruntów

II OW 145/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-13

Wniosek Wojewody Łódzkiego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku K.G. o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w O. Nr [...] zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi W. gm. B. oraz części gruntów wsi P. i wsi M.

VIII SA/Wa 292/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-08

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Ke 423/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-07-13

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę lasu na użytek rolny

VIII SA/Wa 307/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie czasowego odebrania zwierząt

II SA/Kr 1427/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

II SA/Łd 585/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego dotyczącego aktu własności ziemi

IV SA/Wa 1045/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   19