Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OW 215/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Z. K. i B. K. o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy S. B. Nr [...] ustalającej rozliczenie z tytułu zakończonej procedury scalenia i podziału nieruchomości

II SA/Kr 109/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-23

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skarg D. W., A. K. i innych na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia

II SA/Ke 1079/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-02-02

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Bk 1042/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania prawa własności nieruchomości

II SA/Kr 1799/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wyłączenia gruntu z produkcji rolnej

II SA/Bk 1042/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa własności nieruchomości

II SA/Bk 123/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-05-26

Skarga W. P. na decyzję SKO w B. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Sz 360/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie opinii o przeznaczeniu gruntów rolnych na cele nierolnicze

II SA/Bk 1040/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-01-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji

IV SA/Wa 718/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   25