Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GZ 34/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Radców Prawnych nr [...] w przedmiocie odmowy wpisu na listę aplikantów radcowskich

II GZ 64/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji o [...] w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej

II GZ 105/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej bez numeru w przedmiocie skreślenia z listy adwokatów

II GSK 330/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-21

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie uznania ze nieuzasadnioną skargę na przebieg egzaminu

II GZ 22/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie oddalenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku sygn. VI SA/Wa 9/04 w przedmiocie skreślenia z listy adwokatów

II GZ 62/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-05

Zażalenie na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustanowienia tłumaczem przysięgłym

II GZ 100/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie zawieszenia adwokata w czynnościach zawodowych

II GZ 109/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku A. P.von S. o wymierzenie organowi kary grzywny na podstawie art. 54 § 2 p.p.s.a.

II GZ 72/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie odmowy uchylenia uchwały o odmowie wpisu na listę aplikantów adwokackich

II GZ 28/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-12

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie zawieszenia prawa z licencji pracownika ochrony fizycznej
1   Następne >   2