Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 19/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Skarga E. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 207/15 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego

I ONP 10/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-25

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

I OPP 135/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-10

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Olsztynie w sprawie ze skarg F. W. i [...] S.A. Oddział w O. na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego , Nr [...] w przedmiocie odszkodowania za zajęci...

I OW 261/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-28

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości