Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Kr 655/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-09

Skarga J.M. na postanowienie SKO w K. w przedmiocie uznania wniesionego zarzutu za nieuzasadniony

I OZ 122/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Krakowie nr [...] w przedmiocie uznania wniesionego zarzutu za nieuzasadniony

II SA/Łd 1161/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w sprawie zwrotu wniosku w sprawie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

II SAB/Lu 39/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-04

Sprawa ze skargi A. M. na przewlekłość postępowania SKO w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę

II SA/Rz 876/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO [...] w przedmiocie zwrotu podania w sprawie żądania odszkodowania

II SA/Gl 763/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia od postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia o ostateczności decyzji w sprawie czasowego zajęcia nieruchomości

IV SA/Wa 673/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SA/Wa 2699/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zażalenia, wniesionego w trybie art. 37 kpa, za nieuzasadnione

II SA/Kr 924/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-11-26

Wniosek w przedmiocie uznania wniesionego zarzutu za częściowo uzasadniony

I OSK 857/14 - Postanowienie NSA z 2015-08-28

Wniosek Skarbu Państwa i Gminy Miejskiej [..]reprezentowanych przez Prezydenta Miasta [..] o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej Skarbu Państwa i Gminy Miejskiej [..]reprezentowanych przez Prezydenta Miasta [..] od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg Skarbu Państwa i Gminy Miejskiej [..]reprezentowanych przez Prezydenta Miasta [..]oraz Stowarzyszenia '[..]' na decy...
1   Następne >   3