Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 605/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-19

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I SO/Wa 20/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-11

Wniosek J. R. o wymierzenie grzywny Ministrowi Infrastruktury w związku z nieprzekazaniem wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę skargi w sprawie odmowy wydania zaświadczenia o treści zgodnej z żądaniem strony

I OZ 730/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I SA/Wa 61/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I SA/Wa 299/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I SA/Wa 831/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I SAB/Wa 207/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 496/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie przekazania według właściwości zażalenia sprostować z urzędu błąd pisarski w punkcie 2 sentencji wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 496/08 w ten sposób, że zamiast imienia '[...]' wpisać imię '[...]'.

I SA/Wa 605/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-26

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I SA/Wa 1119/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wydania odpisów z operatu szacunkowego
1   Następne >   2