Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 150/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga L. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1361/14 ze skargi L. B. na akt Prezydenta Miasta [...] z [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy mieszkaniowej z zasobu Gminy Miejskiej [...]

I OPP 5/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 827/15 ze skargi K. J. na niewykonanie przez Komendanta Powiatowego Policji wyroku WSA w Warszawie z 14 stycznia 2009 r. sygn. akt II SA/Wa 1032/08

I OPP 10/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Skarga W. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SAB/Po 87/13 ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Poznania w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego

I OPP 9/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1978/13 ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wypłaty równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

I OPP 43/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-23

Skarga A. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 822/15 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Tarnowie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego

I OPP 77/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-10

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie o sygn. akt II SA/Wa 1978/13 w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wygaszeniu decyzji przyznającej równoważnik za brak lokalu mieszkalnego

I OPP 82/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-10

Skarga Kr. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 42/16 w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji

I OPP 54/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-12

Skarga A. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OPP 97/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Skarga Z. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 839/16 ze skargi na postanowienie Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I OPP 20/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego