Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 74/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-18

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 644/20 ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I ONP 9/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-04

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] W. nr [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania na liści osób oczekujących na najem lokalu

I OPP 33/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-24

Skarga W. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 136/15 ze skargi na postanowienie SKO w Łodzi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowień