Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Wr 874/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-29

Sprawa ze skargi Powiatu O. na zarządzenie zastępcze Wojewody D. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu O.

III SA/Wr 84/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu W. do spółki pod nazwą 'A' Spółka Akcyjna

III SA/Wr 280/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności ust. 3 w rozdziale IV załącznika do uchwały Rady Miejskiej w L. nr [...] z dnia [...] r. w sprawie gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdzia

III SA/Wr 818/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-24

Skarga A. M. i Gminy Miasta S. na zarządzenie zastępcze Wojewody D. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w S. zażalenia skarżącego A. M. na zarządzenie Sędziego z dnia [...] r. o połączeniu do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia spraw prowadzonych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu pod sygn. akt [...] i [...]

III SA/Wr 875/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-16

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu O.,

III SA/Wr 150/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-13

Skarga F. G. na zarządzenie zastępcze Wojewody D. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Z. S. wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu

III SA/Wr 631/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi J. K. na Zarząd Powiatu O.,