Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OW 81/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. P. o stwierdzenie nieważności decyzji Powiatowej Rady Narodowej w B. w sprawie przejęcia na własność Państwa gruntów M. P., położonych w R.

I OW 151/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-04

Wniosek w przedmiocie: wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. P. (poprzednio G.), G. G. i S. G. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy w Gietrzwałdzie , znak: [...] orzekającej, że gospodarstwo rolne, poło...

I OW 105/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. B. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Miasta i Gminy C. w sprawie przejęcia na własność Państwa za świadczenia emerytalne, gospodarstwa rolnego położonego we wsi R., stanowiącego byłą własność J. S....

I OZ 361/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-05

Zażalenie na punkt drugi zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 468/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-01

Zażalenie na postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności

I OZ 427/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przejęcia gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa

I OZ 816/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu Z. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OW 92/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku

I OW 50/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. M. o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wydaniem decyzji Naczelnika Gminy W. z dnia [...]., L.dz. [...] orzekającej o przejęciu na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego

I OSK 689/06 - Postanowienie NSA z 2008-05-14

Skargi kasacyjne A. K. oraz [...] Zakładó '[...] ' Sp. z o.o. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg A. K. oraz [...] Zakładó '[...] ' Sp. z o.o. na decyzję Ministra Gospodarki i Pracy z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przejęcia przedsiębiorstwa na własność Państwa
1   Następne >   +2   +5   9