Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 104/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-18

Skarga A. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu w sprawie o sygn. akt II SA/Op 101/20 ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

I OPP 105/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-18

Skarga A.D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu w sprawie o sygnaturze II SA/Op 104/20 ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OPP 106/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-18

Skarga A. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu w sprawie o sygnaturze II SA/Op 107/20 ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OPP 107/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-18

Skarga M. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 222/19 ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

I ONP 3/20 - Wyrok NSA z 2020-09-17

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Koleg...

I ONP 7/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia starszego referendarza sądowego WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w O. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I ONP 2/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego

I OPP 88/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Skarga A.D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu w sprawie o sygn. akt II SPP/Op 49/19 z wniosku A.D. o przyznanie prawa pomocy w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej z funduszu alimentacyjnego

I OPP 1/20 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Skarga S.T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 894/19 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego

I OPP 18/20 - Postanowienie NSA z 2020-05-04

Skarga D. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygnaturze III SA/Kr 161/19 ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   2