Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Sz 756/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-07-01

Wniosek w przedmiocie uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie przyznania zasiłku okresowego

II SA/Op 607/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-07-02

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie uchylenia decyzji o skierowaniu i ustaleniu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

IV SA/Gl 984/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji umarzającej postępowanie w sprawie opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I OZ 789/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie z 26 listopada 2014 r., sygn. akt III SA/Kr 1363/14 w przedmiocie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Tarnowie z [...] lipca 2014 r. Nr [...] w przedmiocie przekazania odwołania organowi I instancji celem rozpatrzenia według właściwości

IV SA/Gl 1162/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Łd 28/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-06

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej w formie specjalnego zasiłku celowego

I OZ 727/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku M.S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego kolegium Odwoławczego w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

IV SA/Gl 707/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławczego w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

III SAB/Kr 3/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-01

Sprawa ze skargi Z. Ś. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 235/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-01

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   +5   +10   40