Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

OSK 1103/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego stypendium uchyla zaskarżone postanowienie i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku do ponownego rozpoznania.

I OZ 8/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-15

Skarga U. B. na postanowienie Wojewody Łódzkiego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku przedemerytalnego w przedmiocie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w uzasadnieniu postanowienia NSA , sygn. akt I OZ 8/05

I OZ 9/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych

I OSK 1183/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-24

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Anny M. na pismo Powiatowego Urzędu Pracy w I. (...) w przedmiocie informacji o warunkach refundacji ze środków Funduszu Pracy

I OSK 833/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody K.-P. w przedmiocie umorzenia niespłaconej części pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie dodatkowych miejsc pracy

I OSK 422/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody O. w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego

OSK 1104/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 753/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Ś. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej zwrotu nienależnego świadczenia

I OZ 8/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Łódzkiego z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku przedemerytalnego

I OSK 182/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewoda P. w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną