Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OW 93/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-30

Wniosek Starosty M. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą M. a Marszałkiem Województwa D. o wskazanie organu właściwego do wydania decyzji orzekającej o pozbawieniu prawa do zasiłku J. K.

I OZ 347/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie skargi C. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt 4/II SA/Po 1723/03

I OSK 1849/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody O. w przedmiocie należności przedemerytalnych

I OSK 672/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 837/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia utraty statusu bezrobotnego

I OZ 525/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu kosztów przejazdów

I OZ 693/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

I OZ 778/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

I OW 143/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji orzekającej o prawie do zasiłku J. K.

I OZ 862/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych
1   Następne >   +2   5