Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OZ 280/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-02

Zażalenie na zarządzenie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie utarty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Wa 926/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-22

Skarga A. O. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Go 836/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-01-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 1453/08 - Wyrok NSA z 2009-06-29

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki

I OW 182/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych K. H.

I OZ 34/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SO/Wa 23/08 wymierzające Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej grzywnę w wysokości 5000 zł za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

III SA/Gd 233/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie prawa do świadczenia przedemerytalnego

IV SA/Gl 43/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

I OSK 349/08 - Wyrok NSA z 2009-02-11

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia przedemerytalnego

IV SA/Wr 262/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej
1   Następne >   +2   5