Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Wr 16/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-19

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Wr 339/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-12

Wniosek o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 399/12

IV SA/Wr 629/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-11

Wniosek w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną oraz odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

I OZ 569/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i przyznania...

I OZ 567/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Ś. , nr [...] stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta T. w przedmiocie statusu bezrobotnego

IV SA/Wr 86/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-23

Wniosek w przedmiocie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej oraz pozbawienia prawa do zasiłku

IV SA/Wr 143/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-15

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Po 185/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-30

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 798/10

IV SA/Gl 87/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego w kwestii zażalenia na zarządzenie o pozostawieniu bez rozpoznania pisma skarżącego datowanego na '27 marca 2013 r.'

III SA/Gd 599/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-07-15

Wniosek w przedmiocie umorzenia zadłużenia z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych
1   Następne >   3