Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

III SA/Gl 862/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-05-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Z. z [...] r. nr [...] w przedmiocie statutu miejskiego ośrodka kultury

II OSK 932/18 - Wyrok NSA z 2020-02-19

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego 'Stare Miasto'

II SA/Łd 727/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-09-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; 2. zasądza od Rady Miejskiej w Łodzi na rzecz skarżącej M. W. kwotę 797 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. a.bł.

II OSK 2880/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w O. nr ... w przedmiocie zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury

II SA/Rz 41/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-09-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w przedmiocie nadania statutu Teatrowi 'Maska' w Rzeszowie

II SA/Kr 1098/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-11-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XII/183/2015 Rady Miasta Zakopane w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 'Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki'