Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Go 688/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-27

Sprawa ze skargi [...] na uchwalę Rady Miejskiej w O. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w O.

II SA/Sz 1258/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-02-07

Sprawa ze skargi J. P.-SZ. na zarządzenie nr [...] Burmistrza Miasta i Gminy [..] w przedmiocie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami [...] I stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia, II stwierdza, że zaskarżone zarządzenie nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku, III zasądza od Burmistrza Miasta i Gminy [...]na rzecz skarżącej J. P.

II SA/Op 599/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-20

Sprawa ze skargi B. S., R. S., M. W. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie norm zatrudnienia w placówkach oświatowych

II SA/Sz 1182/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-02-07

Sprawa ze skargi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych [...] na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy [...]

I OSK 593/07 - Wyrok NSA z 2007-07-03

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi J. P. na zarządzenie nr [...] Burmistrza Miasta i Gminy [...] z dnia [...] w przedmiocie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

I OZ 902/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-04

Zażalenie na skierowane do żalących się zarządzenia Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy K. w przedmiocie wykonania czynności z zakresu organizacji ruchu drogowego tj. wprowadzenia ograniczeń w ruchu drogowym

II SA/Gd 715/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-05-02

Sprawa ze skargi P. M., Z. P., J. S., B. S., E. J., M. J., I. C. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie sprzedaży nieruchomości

II SA/Ke 518/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-05-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego