Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Op 599/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-20

Sprawa ze skargi B. S., R. S., M. W. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie norm zatrudnienia w placówkach oświatowych

II SA/Op 542/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-09

Sprawa ze skargi J. G. na zarządzenie Burmistrza Nysy w przedmiocie uchylenia zarządzenia w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

I SA/Op 279/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

I SA/Op 290/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-11-05

Sprawa ze skargi Gminy Lubrza na zarządzenie Burmistrza Nysy w przedmiocie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

II SA/Op 587/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-12-12

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. Oddział w K. na pismo Burmistrza Nysy w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Op 443/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-23

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nysie na zarządzenie Burmistrza Gminy Paczków w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia.

II SA/Op 442/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-25

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nysie na zarządzenie Burmistrza Nysy w przedmiocie ustalenia opłat za miejsca grzebalne oraz za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia w całości.

II SA/Op 296/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-20

Sprawa ze skargi J. W., J. W. i M. K. na zarządzenie Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie regulaminu strefy płatnego parkowania

I SA/Op 245/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-07

Wniosek w przedmiocie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik,

I SA/Op 246/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-07

Wniosek w przedmiocie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,