Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Ke 452/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-10-06

Sprawa ze skargi R. Sp. z o.o. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

I SA/Wa 877/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu stanowiącego własność gminy

III SA/Lu 54/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad ich usytuowania stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej z dnia [...] nr [...] w sprawie usytuowania na terenie miasta L. miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w sprawie ...

II SA/Kr 249/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-04-26

Sprawa ze skargi R. S. dotyczącej § 13 ust. 2, § 18 ust.4, § 19 ust.3 - 4, § 20 ust. 4 - 5, § 28 ust. 3-4 oraz § 27 ust. l - 2 i § 17 uchwały Rady Miasta Krakowa RMK LXXXIV)833)05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ' Wzgórze św. Bronisławy'

III SA/Lu 55/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, gastronomicznych i usługowych na terenie Miasta stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej z dnia [...] nr [...] w sprawie czasu pracy placówek handlu detalicznego, gastronomicznych i usługowych na terenie Miasta w części obejmującej § 2 tej uchwały.

III SA/Gd 370/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-08-07

Sprawa ze skargi 'A' Spółki akcyjnej z siedzibą w K. na zarządzenie Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie zasad organizowania sezonowych ogródków letnich

III SA/Gd 282/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-05-24

Sprawa ze skargi M. H. na czynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie zmiany oznaczenia nieruchomości

III SA/Gd 474/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-07-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych [...]

VI SA/Wa 2326/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady W. nr [...] pozytywnie opiniującą lokalizację kasyna gry w budynku przy P. w W.

II SA/Kr 20/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-03-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego I stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części objętej § 28, II zasądza od Rady Miasta na rzecz skarżącej K. M. kwotę 300 zł (trzysta złotych ) tytułem zwrotu kosztów postępowania .
1   Następne >   3