Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Gl 636/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-15

Sprawa ze skargi K. G. na zarządzenie Prezydenta Miasta T. w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora A nr [...] w T.

II SA/Gd 668/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-01-31

Sprawa ze skargi A.D. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie wprowadzenia zasad postępowania w przypadku samowolnego naruszenia posiadania nieruchomości stanowiących własność gminy przez osoby organizujące stanowiska handlowe w miejscach do tego niewyznaczonych oraz ustalenia wysokości opłaty rekompensującej koszty ponoszone przez gminę w związku z działaniami zmierzającymi do przywrócenia stanu posiadania

IV SA/Gl 451/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-12-05

Sprawa ze skargi K. G. na zarządzenie Prezydenta Miasta T. w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora MDK nr 2 w T.

II SA/Wa 1468/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu

II SA/Bd 1501/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-05-17

skarg R. w G. oraz Wojewody na zarządzenie Prezydenta G. w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szpitala

II OSK 15/17 - Wyrok NSA z 2017-11-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 331/17 - Wyrok NSA z 2017-12-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady m.st. Warszawy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ursynowa Zachodniego w dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy

II SA/Bd 713/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta z [...] maja 2016r. nr [...] w przedmiocie przyjmowania ofert najmu terenów gminnych od organizatorów występów cyrkowy z udziałem zwierząt

I OSK 1301/17 - Wyrok NSA z 2017-11-10

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w O. w przedmiocie ustalenia stawek procentowych opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących mienie gminy O.

I OSK 161/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-21

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Poznaniu w przedmiocie zakazu organizowania na terenach należących do Miasta Poznania objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt
1   Następne >   +2   +5   7