Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OSK 761/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie wspólnego realizowania zadań o charakterze publicznym dotyczącym utrzymywania składowiska i unieszkodliwienia odpadów komunalnych

I OZ 318/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w D. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości do specjalnej strefy ekonomicznej

II OZ 469/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-15

Zażalenie na zarządzenie sędziego WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w K.

II OZ 530/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skarg...

II OSK 850/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1221/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku , sygn. akt II SA/Gd 668/07 w zakresie odrzucenia skargi kasacyjnej K. i J. G. od wyroku WSA w Gdańsku , sygn. akt II SA/Gd 668/07 stwierdzającego nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej przeznaczenia terenu 04 na zieleń parkową, a także w części dotyczącej obowiązku przełożenia kanału Potoku [...] z terenu 02NM1 na 04...

II OSK 1867/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie uchwalenia statutu Gminy Miasta T.

II OZ 565/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta O. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia protestu

II OZ 121/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-22

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ś. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ś.

I OZ 66/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie uznania skargi na burmistrza za bezzasadną
1   Następne >   +2   +5   +10   14