Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Wr 180/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-26

Skarga W na pkt. [...] i pkt. [...] Rozdziału [...] załącznika uchwały R G Z w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków G K R P A

III SA/Wr 200/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w N. w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w P.

III SA/Wr 700/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Wojewóztwa D. w przedmiocie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały o fladze i proporcu województwa d.

III SA/Wr 154/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ś. w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ś.

III SA/Wr 202/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

III SA/Wr 209/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M , w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków

III SA/Wr 280/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-06-19

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na paragraf [...] uchwały Rady Gminy L. w przedmiocie utworzenia samorządowej instytucji kultury

III SA/Wr 337/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-15

Wniosek w przedmiocie uchwalenia Statutu Gminy L.

III SA/Wr 337/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-10-15

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na § [...] pkt [...] i [...] uchwały nr [...] Rady Gminy L. w przedmiocie zmiany uchwały Nr [...] Rady Gminy L. z dnia [...] w sprawie Statutu Gminy L.

III SO/Wr 2/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-16

Wniosek Wojewody [...] o wymierzenie grzywny Gminie L.
1   Następne >   +2   +5   10