Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Gl 1246/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-03-27

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Prezydenta Miasta S. w przedmiocie zamiany nieruchomości

II OSK 349/16 - Wyrok NSA z 2017-10-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w D. w przedmiocie powołania Rady Seniorów

II OSK 484/16 - Wyrok NSA z 2017-11-21

Sprawa ze skargi kasacyjnej Prezydenta Miasta O. od wyroku WSA w Opolu w sprawie ze skargi Wojewody O. na zarządzenie Prezydenta Miasta O. nr [...] w przedmiocie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora zespołu opieki zdrowotnej

II SA/Op 410/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-19

Sprawa ze skargi Wojewody Opolskiego na zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu

II OSK 217/16 - Wyrok NSA z 2017-10-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Gdyni w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy [...] w G., rejonu ulic [...] i [...]

I OSK 1923/16 - Wyrok NSA z 2017-01-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Wojewody Ś. na zarządzenie Prezydenta Miasta T. nr [...] w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr [...] w T.

II SA/Gd 587/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-01-18

Sprawa ze skargi Wojewody na zarządzenie Prezydenta w przedmiocie ustalenia odpłatności i zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie działalności Zespołu Szkół nr 3 stwierdza nieważność § 3, § 4 ust. 1 lit. c oraz § 4 ust. 2 zdanie drugie zaskarżonego zarządzenia.

II SA/Bd 1564/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-05-17

Sprawa ze skargi Wojewody na zarządzenie Prezydenta G. w przedmiocie zaprzestania pełnienia obowiązków dyrektora szpitala