Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Kr 735/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa, zmierzających do wypłacenia pełnego wynagrodzenia za okres strajku w oświacie, wszystkim strajkującym nauczycielom i innym pracownikom oświaty

IV SA/Po 878/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego '[...]' część [...] 1. stwierdza nieważność § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b zaskarżonej uchwały; 2. zasądza od Miasta [...] na rzecz skarżącego Wojewody [...] kwotę [...]zł (słownie: [...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

I GSK 1570/18 - Wyrok NSA z 2020-01-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w przedmiocie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego

I SA/Ol 679/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ostródzie w przedmiocie ustalenia wysokości cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części §2 ust.2 tiret 2 w zakresie zwrotu: 'do 26 roku życia'

IV SA/Po 877/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. [...] 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 5 pkt 9 w zakresie zwrotu 'przy czym zakazuje się stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe'; 2. w pozostałym zakresie

I GSK 1579/18 - Wyrok NSA z 2020-01-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w przedmiocie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego

II SA/Gd 367/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-01-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy A 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części tekstowej i graficznej, w zakresie obejmującym karty terenu oznaczone symbolami [...] i [...], 2. zasądza od Rady Miejskiej w Ch. na rzecz skarżącego Wojewody kwotę 480 (czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SA/Wr 765/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-01-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu [...], gmina [...]

IV SA/Po 838/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy [...] w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy [...] w mieście [...] oraz miejscowości [...] 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały: a) w części obejmującej § 10 pkt 7; b) w zakresie części tekstowej i graficznej dotyczącej terenów dróg publicznych oznaczonych w tekście i na rysunku planu symbolami 3KDD i 4KDD. 2. zasądza od Rady Miasta i...

II SA/Gl 1666/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-03-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Lublińcu w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
1   Następne >   +2   +5   +10   15