Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 247/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo

II OW 61/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie zgłoszenia budowy zbiorników na gnojówkę oraz płyty gnojowej na działkach o nr ew. [...] i [...] w miejscowości K.

I OW 1/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. K. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z funduszu pomocy społecznej

I OW 173/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R. K. o stwierdzenie nieważności orzeczenia o przejęciu na własność Skarbu Państwa nieruchomości

I OW 5/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku L. S. o wypłatę zaległego i bieżącego zasiłku stałego

II SO/Go 2/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie z wniosku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej a Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wskazania organu właściwego do udzielenia pomocy A.T.

I OW 170/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T. M. o przyznanie zasiłku stałego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne

I OW 121/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. A. M. o przyznanie zasiłku celowego na częściowe pokrycie kosztów pobytu w domu Stowarzyszenia Pomocy Matkom Samotnie Wychowującym Dzieci i Pomocy Bliźni...

I OW 74/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-21

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy od decyzji Starosty Powiatu [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

I OW 220/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. K. o przyznanie pomocy finansowej w formie zasiłku stałego
1   Następne >   3