Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II OZ 860/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D. W. i M. W. na Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku wydanego w sprawie VI SA/Wa 1820/04

II OZ 882/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie sygn. akt II SA/Kr 592/08 w zakresie wezwania J. W. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na nie wykonanie przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt IISA/Kr 898/07

II OZ 838/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Krakowie w sprawie II SAB/Kr 70/06

I OSK 631/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy N. grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 51/02 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej

I OZ 835/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi R. C. na niewykonanie wyroku NSA sygn. akt II SAB 405/02 przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

I OZ 701/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi C. Z. o wymierzenie Prezydentowi Miasta O. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1895/05

I OZ 825/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy N. grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 34/02 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej

II OZ 1280/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi J. K. o wymierzenie grzywny Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego z tytułu uchylania się od zastosowania się od postanowienia sądu podjętego w toku postępowania w związku z wniesionym sprzeciwem

I OZ 909/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi J. A. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie Kujawsko

I OZ 358/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. B. na niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Ad...
1   Następne >   3