Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Go 10/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-02-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Ol 11/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-01-05

Wniosek Stowarzyszenia A o wymierzenie grzywny G. J. D. i Z. D. w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

I OSK 1536/15 - Wyrok NSA z 2016-01-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Z. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Rabki-Zdroju po wyroku w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 126/14

II SA/Łd 976/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-01-20

Sprawa ze skargi Wojewody Łódzkiego na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn w sprawie określenia zasad i sposobu udostępnienia informacji publicznej oraz wysokości opłat za ich udostępnienie 1) stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia; 2) zasądza od Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn na rzecz Wojewody Łódzkiego kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. LS

II SA/Łd 978/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-01-20

Sprawa ze skargi Wojewody Łódzkiego na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn Nr 99/15 oku 1) stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia; 2) zasądza od Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn na rzecz Wojewody Łódzkiego kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. LS

II SA/Łd 977/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-01-20

Sprawa ze skargi Wojewody Łódzkiego na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn Nr 99/2015 oku 1) stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia; 2) zasądza od Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn na rzecz Wojewody Łódzkiego kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. LS

I OZ 435/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie , sygn. akt II SO/Sz 1/16 oddalające wniosek B. W. o wymierzenie Burmistrzowi Gminy M. grzywny za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SAB/Ol 6/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-03-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w udostępnieniu informacji publicznej

I OSK 2583/15 - Wyrok NSA z 2016-04-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. P. i S. P. na niewykonanie przez Burmistrza Miasta i Gminy P. wyroku w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 75/14

II SO/Sz 1/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-03-17

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Gminy M. za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na
1   Następne >   +2   +5   +10   14