Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

IV SA/Gl 542/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie informacji publicznej

II SO/Sz 4/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-06-23

Wniosek A.M. o wymierzenie Radzie Miasta [...] grzywny

II SO/Sz 3/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-05-09

Wniosek H. K. o wymierzenie grzywny Radzie Miasta

II SA/Kr 1283/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-27

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej przyznanej z urzędu w sprawie ze skargi Stowarzyszenia '[...]' w K. na Statut Miasta T. stanowiący załącznik do uchwały Rady Miejskiej w T. w przedmiocie uchwalenia statutu Gminy Miasta T.

II SA/Kr 1246/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-28

Wniosek w przedmiocie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta [...]

II SAB/Op 15/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-03

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA w Opolu w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 9/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-05-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta [...] w przedmiocie informacji publicznej

I OSK 78/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Miasta K. w przedmiocie zawiadomienia o sposobie załatwienie skargi

II SAB/Op 9/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-07-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta [...] w przedmiocie informacji publicznej zarządza: sprostować protokół rozprawy , sygn. akt II SAB/Op 9/08, w ten sposób, że na stronie pierwszej protokołu, w wierszu 2 od dołu, zapis o treści 'o terminie ogłoszenia orzeczenia strony, pełnomocnicy stron zostali poinformowani', zastąpić zapisem w brzmieniu: 'o terminie ogłoszenia orzeczenia pełnomocnik strony obecny na rozprawie został poinformowany'.