Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Kr 650/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom publicznym prowadzonym przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznym ośrodkom umożliwiającym realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mo...

I SA/Kr 1578/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek za Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy

I SA/Kr 1136/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia o zmianach w budżecie miasta

I SA/Kr 621/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu, w przedmiocie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji szkołom,

I SA/Kr 1378/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Wieprz, Zator i Babice ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kolektorów w przedmiocie układu wykonawczego budżetu Związku Komunalnego na 2008r.

I SA/Kr 1507/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-15

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz odsetek od tych składek

I SA/Kr 1377/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Wieprz, Zator i Babice ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kolektorów w przedmiocie uchwalenia budżetu na 2008 rok

I SA/Kr 903/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-25

Sprawa ze skargi [...] Spółdzielni 'S. C.' w M. o zobowiązanie Wójta Gminy M. do zapłaty zaległości z tytułu dotacji

I SA/Kr 27/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustalenia uprawnienia do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych