Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 1589/14 - Wyrok NSA z 2015-01-28

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Sz. w sprawie ze skargi P. U. W. i S. Spółki z o.o. z siedzibą w N. na czynność G. N. nr [...] w przedmiocie wyboru partnera prywatnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II GZ 861/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi J. K. i W. K. na upomnienie Burmistrza A. nr [...] w przedmiocie wezwania do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami

I SA/Sz 669/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-09-24

Sprawa ze skargi Z. Sz. na zarządzenie Burmistrza Gminy [...] w przedmiocie dotacji dla szkół

III SA/Wr 2/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-07-14

Sprawa ze skargi B.C. na zarządzenie Burmistrza P. w przedmiocie zmiany zarządzenia nr [...] w sprawie ustalenia stawek dotacji na jednego wychowanka w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie gminy P. na rok 2014

I SA/Sz 668/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-09-24

Sprawa ze skargi Z. Sz. na zarządzenie Burmistrza Gminy [...] w przedmiocie dotacji dla szkół

II GSK 398/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-09

Skarga kasacyjna na bezczynność [...] w przedmiocie bezczynności organu w sprawie niewykonania uchwały dotyczącej przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego w jednostkę budżetową