Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SA/Wa 2494/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-26

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu opłaty za przechowywanie broni w depozycie

V SA/Wa 1705/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

V SA/Wa 1705/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

V SA/Wa 1705/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-08

Skarga A. S. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

V SA/Wa 2315/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zwrotu dotacji celowej

V SA/Wa 2494/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-22

skargą P. P. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu opłat za przechowywanie broni w depozycie

II GSK 1524/15 - Wyrok NSA z 2017-03-09

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Bydgoszczy w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II GZ 1297/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Bydgoszczy nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

II GZ 1296/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Bydgoszczy nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

V SA/Wa 3219/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji celowej: