Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Gd 1182/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Lu 362/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w [....] w przedmiocie zwrotu otrzymanej dotacji

I SA/Sz 84/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości

I SA/Łd 1384/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. T. w przedmiocie ustalenia kwoty dotacji podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych

I SA/Sz 909/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-24

Skarga A R na postanowienie SKO w Szczecinie w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Gl 274/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Gl 275/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

III SA/Po 279/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie dotyczące nieuznania zarzutu za uzasadniony

II SA/Go 324/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdu

II GZ 766/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w K. w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. nr [...] w przedmiocie oddalenia skargi na czynność egzekucyjną
1   Następne >   +2   +5   +10   45