Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SA/Wa 1788/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-17

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Fronczyk (spr.) Sędzia WSA Janusz Walawski Sędzia WSA Eugeniusz Wasilewski po rozpoznaniu w dniu 17 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym zarządzenia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie usunięcia braków formalnych pytania prawnego WSA w Warszawie o sygn. akt II SA/Wa 1788/08 pos...

II SA/Wa 193/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów

II SA/Wa 149/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wa 204/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zaświadczenia potwierdzającego status pokrzywdzonego

II SA/Wa 1713/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

I OZ 739/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej , nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów

I OZ 848/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 114/08 wzywające J. L. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 114/08 odrzucające zażalenie J. L., J. L. i E. L. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1...

I OZ 849/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 114/08 wzywające J. L. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 114/08 odrzucające zażalenie J. L., J. L. i E. L. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1...

II SA/Wa 749/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

I OZ 885/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 113/08 odrzucające zażalenie E. L., J. L. i J. L. na wezwanie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie do wykonania zarządzeń Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie wzywających E. L., J. L. i J. L. do ...
1   Następne >   2