Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I GZ 474/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora W. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośre...

I GZ 470/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w części i orzeczenia o prawidłowym okresie naliczania odsetek od kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

I GZ 473/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora W. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

I GSK 907/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tyt...

II GSK 2380/13 - Postanowienie NSA z 2019-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

I GZ 479/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , nr [...] w przedmiocie przyznania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów, po wznowieniu postępowania

I GZ 483/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania ...

I GSK 3398/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-24

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. Sp. z o.o. w C. na informację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nr [...] w przedmiocie negatywnej oceny projektu

I GZ 179/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważnośc...

I GSK 910/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji programu rolnośrodowiskow...
1   Następne >   3