Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi T. F.-L. S.A. w Z. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu sygn. akt I SA/Po 433/09 przez Dyrektora Izby Skarbowej w Z.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Artur Mudrecki, Sędzia NSA Krystyna Chustecka (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Inga Gołowska, Protokolant Marek Kleszczyński, po rozpoznaniu w dniu 30 października 2012 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej T. F.-L. S.A. w Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 kwietnia 2012 r. sygn. akt I SA/Go 41/12 w sprawie ze skargi T. F.-L. S.A. w Z. w przedmiocie niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2010 r. sygn. akt I SA/Po 433/09 przez Dyrektora Izby Skarbowej w Z. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od T. F.-L. S.A. w Z. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Z. kwotę 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Inne orzeczenia z hasłem:
Wymierzenie grzywny
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/5

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2012r., sygn. akt I SA/Go 41/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim oddalił skargę T. S.A. w Z. w przedmiocie niewykonania przez Dyrektora Izby Skarbowej w Z. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2010 r., sygn. akt I SA/Po 433/09.

Ze stanu sprawy przyjętego przez Sąd I instancji wynikało, że Spółka wniosła skargę na niewykonanie przez Dyrektora Izby Skarbowej w Z. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2010r., sygn. akt I SA/Po 433/09. Prawomocny wyrok WSA w Poznaniu z 2 kwietnia 2010 r. wpłynął do Izby Skarbowej w Z. 8 grudnia 2010 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Z., wobec niemożności przeprowadzenia postępowania z powodu braku akt administracyjnych, informował stronę skarżącą o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy i wskazywał nowy termin jej załatwienia. Czynił to zawiadomieniami z dnia 8 lutego 2011 r., 31 marca 2011 r., 30 maja 2011 r., 29 lipca 2011 r., 30 września 2011 r. oraz 5 grudnia 20011 r. Ostatni raz przedłużając termin do załatwienia sprawy, organ poinformował stronę skarżącą o wyznaczeniu nowego terminu do jej załatwienia do dnia 7 lutego 2012 r.

Pismem z dnia 22 grudnia 2011 r. Spółka wniosła skargę na niewykonanie przez Dyrektora Izby Skarbowej w Z. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2010 r. wnosząc o zobowiązanie Dyrektora Izby Skarbowej do bezzwłocznego wykonania tegoż wyroku i wymierzenia organowi stosownej grzywny. Uzasadniając skargę Spółka podkreśliła, że mimo, że akta sprawy są w posiadaniu Dyrektora Izby Skarbowej w Z. od dnia 11 sierpnia 2011 r., to do chwili wniesienia skargi nie wydał on decyzji w przedmiotowej sprawie, co oznacza że postępowanie jest prowadzone w sposób przewlekły.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Z., wnosząc o jej oddalenie, przytoczył szereg okoliczności na uzasadnienie, że złożona skarga nie ma podstaw faktycznych i prawnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny skargę oddalił.

Sąd wskazał, że w sprawie podstawą prawną wniesionej skargi jest art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) dalej: P.p.s.a. w brzmieniu obowiązującym od 11 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 18 z 2011 r.).

Zdaniem Sądu I instancji, dokonując oceny prowadzonego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Z. postępowania odwoławczego, które organ na skutek prawomocnego wyroku WSA w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2010 r. jest zobowiązany ponownie przeprowadzić, należało rozstrzygnąć czy oraz w jakim zakresie ten organ był związany wytycznymi zawartymi w wyroku z dnia 2 kwietnia 2010 r. Sąd wskazał w tym zakresie na treść art. 153 P.p.s.a. Następnie wyraził zdanie, że badaniu w niniejszej sprawie przez sąd, podlegać będą dokonane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Z. czynności, celem ustalenia, czy postępowanie to prowadzone jest w sposób "rozwlekły, długotrwały, powolny", lub też czy " wykonano szereg czynności w dużym odstępie czasu, bądź wykonano czynności pozorne".

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Inne orzeczenia z hasłem:
Wymierzenie grzywny
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej