Skarga kasacyjna od wyroku WSA w G. w sprawie ze skargi "M." P. Spółki z o.o. w C. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w G. nr [...] nr [...] w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Barbara Stukan - Pytlowany (spr.) Sędzia NSA Czesława Socha Sędzia NSA Małgorzata Rysz Protokolant Jarosław Poturnicki po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej "M." P. Spółki z o.o. w C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt III SA/Gd 68/12 w sprawie ze skargi "M." P. Spółki z o.o. w C. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w G. z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] nr [...] w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od "M." P. Spółki z o.o. w C. na rzecz Dyrektora Izby Celnej w G. 200 (dwieście) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie strona 1/5

Wojewódzki Sąd Administracyjny w G. wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2012 r., sygn. akt III SA/Gd 68/12 oddalił skargę M. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w G. z dnia [...] listopada 2011 r., nr [...] w przedmiocie weryfikacji zgłoszeń co do klasyfikacji taryfowej towaru, cła antydumpingowego oraz podatku od towarów i usług.

Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W dniach [...] lutego i [...] marca 2009 r. spółka M. zgłosiła celem objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu towar opisując go w polach 31 dokumentów SAD jako "wkręty do płyt kartonowo gipsowych". Towar zaklasyfikowano do kodu TARIC 7318 15 10 99 obejmującego "pozostałe wkręty i śruby, nawet z nakrętkami lub podkładkami, toczone ze sztab, prętów, profili lub drutu o pełnym przekroju, o grubości trzpienia nieprzekraczającej 6 mm" i zastosowano stawkę celną wynoszącą 3,7 % oraz stawkę podatku VAT wynoszącą 22 %.

Następnie w dniach [...] kwietnia 2010 r. - [...] czerwca 2010 r. funkcjonariusze Urzędu Celnego w G. przeprowadzili w spółce kontrolę prawidłowości obrotu towarowego z zagranicą i ustalono, że importer nieprawidłowo zaklasyfikował w/w towar.

Wskutek kontroli, Naczelnik Urzędu Celnego w G. wszczął postępowanie celne, w wyniku którego w dniu [...] lutego 2011 r. wydał decyzje, którymi określił klasyfikację taryfową: pozycja 1 - stalowe wkręty z łbem lejkowym, nacięciem krzyżowym i gwintem do drewna do kodu Taric 7318 12 90 90 z kodem dodatkowym A 999; pozycja 2 - stalowe wkręty z łbem lejkowym, nacięciem krzyżowym i gwintem do metalu do kodu Taric 7318 14 99 90 z kodem dodatkowym A 999; określił niezaksięgowną kwotę cła antydumpingowego ostatecznego, podlegającą retrospektywnemu zaksięgowaniu oraz orzekł o poborze odsetek i określił podatek od towarów i usług z tytułu importu towarów objętych procedurą dopuszczenia do obrotu.

W uzasadnieniach decyzji wskazał między innymi, że z uwagi na budowę i przeznaczenie wkrętów (do drewna i do metalu) importowane wkręty winny być klasyfikowane jako dwie grupy taryfowe do różnych kodów Taryfy celnej. Wkręty z łbem lejkowym, nacięciem krzyżowym i gwintem do drewna, zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez producenta i importera winny być klasyfikowane do kodu Taric 7318 12 90 90 obejmującego pozostałe z pozostałych wkrętów do drewna, innych niż do podkładów i innych nie ze stali nierdzewnej. Z kolei wkręty z łbem lejkowym, nacięciem krzyżowym i gwintem do metalu winny być klasyfikowane do kodu Taric 7318 14 99 90 obejmującego pozostałe wkręty samogwintujące, inne niż ze stali nierdzewnej i inne niż z gwintem o dużym skoku (w obydwu przypadkach ze stawką celną wynoszącą 3,7 %).

Ponadto na przywóz niektórych elementów złączonych z żeliwa lub ze stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, w tym m.in. dla towarów objętych kodami 7318 12 90 90 i 7318 14 99 90, rozporządzeniem Rady (WE) nr 91/2009 na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w drodze przywozu niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali wysyłanych z Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji, i poddające ten przywóz rejestracji (Dz. Urz. L 2010.282.29., dalej: rozporządzenie Rady (WE) nr 91/2009) zostało nałożone ostateczne cło antydumpingowe. W rozporządzeniu tym zostały określone dodatkowe kody Taric dla imiennie wskazanych przedsiębiorstw, wymienionych z nazwy w załączniku. Dla przedmiotowego towaru kodem dodatkowym jest kod A999; dla tego kodu stawka cła antydumpingowego wynosi 85 %.

Strona 1/5