Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Tadeusz Cysek (spr.) Sędzia NSA Wojciech Kręcisz Sędzia del. WSA Piotr Pietrasz Protokolant Monika Tutak-Rutkowska po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej H. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 27 czerwca 2012 r. sygn. akt III SA/Gl 1860/11 w sprawie ze skargi H. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od H. W. na rzecz Dyrektora Izby Celnej w K. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie strona 1/10

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w G. oddalił skargę H. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z [...] września 2011 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług.

Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy:

Decyzją z [...] stycznia 2007 r. Naczelnik Urzędu Celnego w G. określił dla towaru ujętego w zgłoszeniu celnym z [...] maja 2006 r.: niezaksięgowaną kwotę długu celnego w wysokości 4.622 zł, prawidłową kwotę podatku od towarów i usług w wysokości 20.399 zł, dokonał retrospektywnego zaksięgowania oraz wezwał do zapłaty łącznej kwoty 17.962 zł stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należności prawnie należnych a kwotą określoną przez zgłaszającego w zgłoszeniu celnym.

Decyzją z [...] lipca 2007 r. Dyrektor Izby Celnej w K. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w G. wyrokiem z 14 kwietnia 2008 r., sygn. akt III SA/GI 1378/07, stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w G.

Sąd uznał, że postępowanie administracyjne dotyczące długu celnego nie zostało skutecznie wszczęte, ponieważ postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w G. z [...] maja 2006 r. zostało skierowane do podmiotu, który nie mógł być stroną w postępowaniu celnym. Zdaniem Sądu skuteczne wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie nastąpi dopiero poprzez doręczenie postanowienia wydanego na podstawie art. 165 § 2 i 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012, poz. 749 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa lub O.p.) osobom fizycznym, tj. H. W. i P. G. w trybie art. 148 § 1 O.p. - w ich mieszkaniu lub miejscu pracy - a nie poprzez doręczenie agencji.

Naczelnik Urzędu Celnego w R. mając na uwadze orzeczenie sądu wystąpił do Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA - Wydział Udostępniania Informacji w W. - z wnioskami o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych dotyczących H. W. i P. G. Naczelnik UC wystąpił także do Urzędu Skarbowego w C. oraz Urzędu Skarbowego w C. z zapytaniem jaki adres zameldowania wskazują p. H. W. oraz p. P. G. składając deklaracje podatkowe. Dodatkowo organ wystąpił o wskazanie adresów skarżącego i p. P. G. do właściwych jednostek Policji.

Postanowieniem z 12 grudnia 2008 r. Naczelnik Urzędu Celnego w R., po uzyskaniu informacji z Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA o miejscu stałego pobytu P. G. oraz H. W., wszczął z urzędu postępowanie w przedmiotowej sprawie. Organ doręczył im informacje o wszczęciu postępowania na mocy art. 150 § 1 O.p. (przesyłki uznane za doręczone po powtórnym awizowaniu).

Decyzją z [...] stycznia 2009 r. Naczelnik Urzędu Celnego w R. określił niezaksięgowaną kwotę długu celnego, prawidłową kwotę podatku od towarów i usług oraz wezwał do zapłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należności prawnie należnych a określoną przez zgłaszającego w zgłoszeniu celnym. Opisana decyzja została przesłana H. W. oraz P. G. listami poleconymi. Po powtórnym jej awizowaniu organ przyjął za datę doręczenia decyzji H. W. na dzień [...] stycznia 2009 r.

Strona 1/10