Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
Uzasadnienie strona 2/10

Pismem z [...] lutego 2011 r. H. W. złożył wniosek o stwierdzenie nieważności 50 decyzji Naczelnika Urzędu Celnego określających kwoty długów celnych oraz kwoty podatków od towarów i usług, w tym również decyzji z [...] stycznia 2009 r.

Strona uznała, że decyzja ostateczna organu pierwszej instancji została wydana z rażącym naruszeniem prawa, albowiem jej zdaniem, na podstawie art. 247 § 1 pkt 3 O. p., stwierdzić należy, że Naczelnik Urzędu Celnego w R. wydał rozstrzygnięcie poza prawidłowo wszczętym i przeprowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie, w związku z czym zasadnym pozostaje stwierdzenie jej nieważności. Wskazała, że dla skutecznego wszczęcia postępowania stosownie do art. 165 § 1, § 2 i § 4 O.p. konieczne jest doręczenie stronie postanowienia o wszczęciu postępowania. Strona dokonała zmiany miejsca zamieszkania, ale jednocześnie wskazała, iż na podstawie art. 146 § 1 O. p. tylko w toku postępowania strona ma obowiązek zawiadomić organ podatkowy o każdej zmianie swego adresu. W niniejszej sprawie nie toczyło się zaś żadne postępowanie, gdyż Wojewódzki Sąd Administracyjny w G. stwierdził nieważność postanowienia o wszczęciu postępowania. Strona składająca wniosek przedłożyła także aktualny adres zamieszkania.

Decyzją z [...] czerwca 2011 r. Dyrektor Izby Celnej w K. odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w R. z [...] stycznia 2009 r. uznając, że w przedmiotowej sprawie nie zaistniała żadna z przesłanek wyszczególnionych w art. 247 § 1 O.p. Ponadto Dyrektor Izby Celnej w K. podkreślił, iż Naczelnik Urzędu Celnego w R. kierując korespondencję do stron postępowania, tj. H. W. i P. G. posługiwał się adresami ustalonymi przez kompetentną jednostkę - Departament Spraw Obywatelskich MSWiA - Centrum Personalizacji Dokumentów - Wydział Udostępniania Informacji w W. Dyrektor Izby Celnej w K. zaakcentował, iż organ celny podjął wszelkie niezbędne kroki do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy przez wydanie prawidłowego rozstrzygnięcia merytorycznego w sprawie.

Organ zaakcentował, że wprawdzie wejście do obrotu prawnego decyzji administracyjnej jako aktu prawnego jest uzależnione od tego, aby decyzja ta była skutecznie doręczona, gdyż od daty doręczenia wywołuje ona skutki prawne, jednakże wystarczające jest, aby decyzja była doręczona chociażby jednej ze stron postępowania. Organ podkreślił, iż zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa przeprowadzenie postępowania administracyjnego bez udziału jednej ze stron nie może stanowić przesłanki uzasadniającej stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, bowiem stwarza to przesłankę do wznowienia postępowania.

Decyzją z [...] września 2011 r. Dyrektor Izby Celnej w K. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję podtrzymując dotychczasową argumentację.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę H. W. na powyższą decyzję uznając za prawidłowe stwierdzenie organu, że w sprawie nie zachodzi żadna z przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w R. z [...] stycznia 2009 r., a w szczególności przesłanka rażącego naruszenia prawa.

Strona 2/10