Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Zajda Sędzia NSA Cezary Pryca Sędzia del. WSA Wojciech Kręcisz (spr.) Protokolant Beata Cisek - Chojnacka po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2013 r . na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej "A." Spółki z o.o. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 12 stycznia 2011 r. sygn. akt V SA/Wa 1434/10 w sprawie ze skargi "A." Spółki z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie strona 1/10

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z 12 stycznia 2011 r., oddalił skargę A. Sp. z o.o. z siedzibą w S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z [...] kwietnia 2010 r., w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług.

Sąd orzekał w następującym stanie sprawy:

A. sp. z o.o. za pośrednictwem Agencji Celnej A. sp. z o.o. zgłosiła 19 stycznia 2006 r. do procedury dopuszczenia do obrotu kazeinę techniczną w stanie niezmienionym, która była objęta wcześniej procedurą uszlachetnienia czynnego w systemie zawieszeń na podstawie zgłoszenia celnego. W polu 33 zgłoszenia celnego zadeklarowano kod towaru 35011050 90, natomiast w polu 47 - stawkę celną 0%. Do zgłoszenia celnego dołączono świadectwo pochodzenia FORM A potwierdzające ukraińskie pochodzenie kazeiny oraz pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń nr [...] z [...] grudnia 2004 r.

Naczelnik Urzędu Celnego w C. w dniu [...] stycznia 2006 r. przyjął zgłoszenie celne i zarejestrował je pod numerem [...]. Organ celny I instancji ustalił, że objęta wnioskiem partia kazeiny została odsprzedana firmie hiszpańskiej na podstawie faktury z 20 stycznia 2006 r.

W związku z tym, organ celny pismem z [...] listopada 2007 r. wezwał skarżącą do dostarczenia dowodów potwierdzających zachowanie warunków określonych w art. 296 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93 z 2 lipca 1993 r., ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzania Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (dalej: RWKC) dotyczących przekazania towarów pomiędzy posiadaczami pozwoleń w różnych państwach członkowskich Wspólnoty, w tym oryginałów lub urzędowo potwierdzonych za zgodność z oryginałami kopii pozwoleń na zastosowanie procedury dopuszczenia do obrotu z końcowym przeznaczeniem dla hiszpańskiego kontrahenta skarżącej. Dokumenty te nie zostały jednak przez stronę dostarczone.

Mając powyższe na uwadze, Naczelnik Urzędu Celnego w C. decyzją z [...] maja 2008 r. sprostował zgłoszenie celne z [...] stycznia 2006 r. w części dotyczącej zapisów w polach 33 i 47 SAD, określił nie zaksięgowaną kwotę należności wynikających z długu celnego oraz podatek od towarów i usług z tytułu importu, i powiadomił o retrospektywnym zaksięgowaniu tych kwot.

Organ celny I instancji w pozycji 33, w miejsce zadeklarowanego przez spółkę kodu CN 35011050 90 (kazeina do stosowania w przemyśle innym niż produkującym żywność lub pasze) przyjął kod CN 35011090 00 (kazeina - pozostałe). Organ wyjaśnił, że w przypadku importu kazeiny klasyfikowanej do kodu CN 35011050 90 niezbędne jest posiadanie pozwolenia na zastosowanie procedury dopuszczenia do obrotu z końcowym przeznaczeniem. Wynika to z zapisu w bazie TARIC i ISZTAR, przypisu NC023 o treści: "wprowadzenie pod tą pozycją podlega warunkom określonym w odpowiednich postanowieniach Wspólnoty (zob. art. 291 do 300 Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 - Dz. U. Nr L 253 z 11.10.1993 r., str. 1 ze zm.)". W dniu zgłoszenia towaru do obrotu skarżąca posiadała pozwolenie na zastosowanie procedury dopuszczenia do obrotu z końcowym przeznaczeniem, wnioskując o nie zgodnie z art. 292 ust. 3 RWKC w zgłoszeniu celnym dokonywanym za pomocą zwykłej procedury. Jednak sprzedając towar dzień później zagranicznemu kontrahentowi naruszyła warunek tego pozwolenia, w związku z czym należało zmienić kod na CN 35011050 90 (pole 33 SAD) i w konsekwencji zmienić odpowiednio zapis polu 47 SAD poprzez prawidłowe wyliczenie należności celno - podatkowych uwzględniając preferencyjną stawkę celną dla przedmiotowego towaru objętego kodem CN 35011090 00.

Strona 1/10